CHÚA NHẬT I MÙA VỌNG NĂM B

 “Con người hôm nay đang ngủ mê, tâm linh dìm trong bê bết tội lỗi. Các con hãy coi chừng, hãy tỉnh thức và cầu nguyện luôn.’’

Suy Niệm

Tiên tri Malaki tuyên phán:’’ Thiên Chúa dáng tội trên hàng tư tế và con cái Israel’’:

 • ’’ Con kính cha, tớ sợ chủ. Nếu Ta là cha, nào đâu sự kính trọng Ta? Nếu Ta là chủ, nào đâu sự kính sợ Ta? Thiên Chúa các cơ binh phán với các ngươi đó, hỡi các tư tế, những kẻ khinh thị Danh Ta. Nhưng các ngươi nói: Ðâu nào việc chúng tôi khinh thị Danh Người? Các ngươi dâng lễ vật tế đàn cho Ta là bánh trái uế trọc. Thế mà các ngươi nói:’’ Ðâu nào việc chúng tôi để Người uế trọc?’’
 • Khi các ngươi dâng con vật mù lòa làm lễ tế, thì không phải là bất chính sao? Và khi các ngươi dâng con vật què quặt bệnh hoạn, không phải là bất chính sao? Các ngươi hãy thử đem biếu cho quan khâm sai, xem ông có chiếu nhận, có cho ngươi ngẩng mặt lên không? Vậy bây giờ hãy ăn năn xoa dịu trước nhan Thiên Chúa, hầu Người thương đoái chúng ta! Ðiều ấy do tự tay các ngươi đó. Họa chăng nhân vì các ngươi, Người sẽ cho ngẩng mặt?
 • Thiên Chúa các cơ binh đã phán:’’ Ai trong các ngươi đóng cửa lại, để các ngươi đừng nhen lửa tế đàn của Ta một cách vô lối? Nơi các ngươi, Ta không chút nào vui thỏa. Và lễ lạc tự tay các ngươi, Ta không chiếu nhận. Phải từ phương mặt trời mọc đến phương mặt trời lặn, Danh Ta lớn thật nơi các quốc gia?’’
 • Và khắp mọi nơi, hy sinh được huân yên dâng tiến Danh Ta làm một với lễ vật tinh sạch. Quả thế Danh Ta lớn thật nơi các quốc gia. Còn các ngươi, các ngươi coi Danh Ta như đồ tục, bởi các ngươi nói: Soạn bàn của Thiên Chúa, đồ uế trọc. Và tế tự của Người, đồ xoàng. Các ngươi nói: Chết mệt! Các ngươi miệt thị Ta.
 • Thiên Chúa các cơ binh đã phán:’’Các ngươi đem dâng con vật trộm được, hay què quặt bệnh hoạn. Các ngươi đem dâng thứ lễ vật ấy mà mong Ta chiếu nhận tự tay các ngươi sao? Ðồ chúc dữ, quân xảo quyệt! Trong bầy thú, có thú đực, nhưng lại khấn, lại tế con vật hư bại cho Thiên Chúa. Quả Ta là Vua rất lớn lao. Và Danh Ta, Danh không đáng sợ nơi các quốc gia?
 • Và bây giờ, trên các ngươi sẽ có án lệnh này, hỡi các tư tế. Nếu các ngươi không nghe, và nếu các ngươi không lưu tâm mà tôn vinh Danh Ta. Ta sẽ phóng chúc dữ xuống trên các ngươi. Vì chưng môi tư tế giữ tri thức và họ tìm chỉ giáo ở nơi miệng người. Vì người là thần sứ của Thiên Chúa các cơ binh. Nhưng các ngươi, các ngươi đã đi trật đường. Các ngươi đã làm cho lắm người trợt ngã vì lời chỉ giáo. Các ngươi đã phá hoại Giao ước Lêvi. Ta cũng để các ngươi thành đồ đáng khinh, lam lũ mạt hạng đối với toàn dân, nhân vì các ngươi đã không giữ các đường lối của Ta, và đã nể mặt người đời trong lời chỉ giáo.

Hôn nhân tạp giáo và ly dị.

 • Chúng ta hết thảy chỉ có một Cha, không phải thế sao? Cũng một Thiên Chúa đã dựng nên chúng ta, không phải thế sao? Tại sao chúng ta lại phản bội nhau mà phạm thánh đến giao ước của cha ông chúng ta? Yuđa đã phản bội. Và điều ghê tởm đã phạm trong Israel và ở Yêrusalem. Vì Yuđa đã phạm thánh đến thánh điện của Thiên Chúa mà Người yêu quí. Nó đã cướp lấy con gái của thần xa lạ.
 • Và này điều thứ hai các ngươi làm: Thiên Chúa là chứng nhân giữa ngươi và người vợ tuổi xuân xanh ngươi. Ngươi đã phản bội nó, mà nó đã phối ngẫu với ngươi, là vợ thuộc giao ước của ngươi, Không phải là một Ðấng độc nhất đã làm nên cả thể xác lẫn Thần khí đó sao? Vậy Ðấng độc nhất đòi gì? Một dòng giống Thiên Chúa. Hãy coi chừng trên sinh khí các ngươi. Ngươi đừng phản bội người vợ tuổi xuân xanh ngươi. Vì chưng Ta ghét việc ly dị, Thiên Chúa của Israel đã phán. Và kẻ lấy áo che đậy bạo hành. Hãy coi chừng trên sinh khí các ngươi. Các ngươi chớ phản bội.

Người lành rạng rỡ vinh quang vào Ngày của Thiên Chúa.

 • Này Ta sai thần sứ của Ta, kẻ sẽ vén đường bạt lối trước nhan Ta. Và thình lình sẽ đến nơi Ðền thờ của Người, vị Chúa tể mà các ngươi đòi hỏi. Và thần sứ giao ước mà các ngươi ước nguyện, này Vị ấy đến. Nhưng ai chịu đựng nổi ngày Người đến? Ai đứng vững được khi Người hiện ra?
 • Vì Người như lửa của thợ luyện kim, như hôi dưỡng của người phiếu giặt. Người sẽ ngự mà luyện kim, mà lọc bạc. Người sẽ thanh luyện con cái Lêvi và đãi lọc chúng như vàng như bạc. Và chúng sẽ là những kẻ tiến dâng lễ vật cho Yavê đúng theo lễ nghĩa. Lễ vật của Yuđa và của Yêrusalem sẽ làm vui lòng Thiên Chúa như những ngày xưa kia, như những năm thuở trước. Thiên Chúa đứng trước các ngươi để xứ án.
 • Ta sẽ là chứng nhân mau lẹ chống các phù thủy, chống kẻ ngoại tình, chống đứa thề gian, chống quân áp bức kẻ làm công, người góa bụa, kẻ mồ côi, chống những kẻ làm vạy vò lẽ ngay khách ngụ mà không kính sợ Ta.
 • Lòng các ngươi quá cứng cỏi, lời lẽ các ngươi trách Ta. Các ngươi nói: Nào chúng tôi có nói gì với nhau chống lại Người đâu? Các ngươi cũng đã nói: Làm tôi Thiên Chúa thật vô lối! Nào có lợi gì khi chúng ta giữ đạo Người dạy giữ? Bây giờ chúng ta cho ngạo mạn là sướng, ngay những kẻ làm ác cũng hằng kiên vững, dẫu chúng thách thức Thiên Chúa, chúng cũng thoát thân.
 • Bấy giờ các ngươi sẽ thấy khác biệt làm sao giữa người lành và kẻ dữ, giữa người làm tôi Thiên Chúa và kẻ không làm tôi Người. Vì này sẽ đến ngày phầng phầng cháy như một hỏa lò. Và tất cả phường kiêu ngạo và mọi kẻ làm điều phi pháp sẽ là rơm rạ. Ngày đến sẽ thiêu đốt chúng mà không để lại cho chúng một rễ hay một cành.
 • Nhưng người kính sợ Thiên Chúa và suy tôn Danh Người. Thiên Chúa cơ binh phán:’’ Chúng sẽ là phần sở hữu của Ta. Và Ta sẽ thương xót chúng như một người thương xót đứa con trọn đạo làm tôi mình.’’

Lời nguyện

Lạy Chúa Giêsu, chúng con xin hết lòng cảm tạ tôn vinh danh Chúa. Sự hiện diện của Chúa là nguồn sức sống phần rỗi của chúng con. Nhờ Thần khí Chúa, trong mùa vọng này, chúng con xin tự hối khiêm nhường sửa đổi.

Chúng con tự nhận là kẻ ngu độn nhất trong mọi người, chẳng chút trí khôn người đời, chẳng học được khôn ngoan và chẳng biết đến sự thông hiểu của Ðấng Thánh.

Ai đã lên trời rồi xuống lại? Ai đã góp được gió trong nắm tay?

Ai đã tìm được nước trong áo choàng?

Ai đã làm vững chắc mọi mút cùng của đất?

Tên Ngài là gì?

Tên Con Ngài là chi, xin cho chúng con được biết?

Mọi lời của Thiên Chúa đã được thử luyện, Người là thuẫn đỡ cho kẻ nương

thân.

Ðừng giải thích sai lời của Người, kẻo Người sẽ quở phạt chúng ta, và coi chúng ta là phường nói láo.

Xin Thần Khí Chúa đẩy xa chúng con, sự sai quấy và lời điêu ngoa, xin đừng ban cho chúng con nghèo khó hoặc giàu sang, nhưng cho con phần bánh của chúng con.

Kẻo một khi dư đầy, chúng con sinh phản bội mà nói: “Thiên Chúa là ai?”

Hoặc thiếu thốn, chúng con sinh trộm cắp và làm uế tạp thánh Danh Người.

Xin đừng dèm pha một kẻ nô lệ, kẻo chủ nguyền rủa chúng và phải gánh chịu cực hình.

Thế hệ này nguyền rủa cha và chẳng chúc lành cho mẹ.

Thế hệ này tự thị trong sạch, nhưng uế nhơ không chịu tẩy xóa,

Thế hệ này đầy cái nhìn kiêu hãnh, và mắt điêu ngoa ngạo nghễ.

Thế hệ này răng là kiếm sắc, mà hàm là dao găm để cắn xé người nghèo, tiễu trừ họ khỏi xứ, và kẻ hẩm hiu bị bỏ rơi giữa loài người.

Thánh Phaolô dạy:’’ Vì chưng, trong Thiên Chúa, anh em được tràn đầy mọi ơn: ơn ngôn ngữ và ơn hiểu biết, đúng như Chúa Kitô đã minh chứng nơi anh em. Khiến anh em không còn thiếu ơn nào nữa, và thương mến nhau trong khi mong chờ Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta, tỏ mình ra.’’

Xin Thánh Thần Chúa, Mẹ Maria và Thiên Thần các Thánh hộ giúp chúng con trong Mùa Vọng này. Amen.

Lm. Thaddeus Trần Chánh Thành